//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2021/04/Assessorament_Imatge4_-1366x446pix.jpg

Assessorament jurídic en estrangeria

Tenir una autorització per residir i treballar a l’Estat espanyol és un element clau per a la integració social i laboral de les persones estrangeres. Els diferents tràmits i la complexitat que en alguns casos pot comportar la interpretació de la normativa d’estrangeria, fan necessari l’establiment de serveis de qualitat d’assessorament jurídic i suport en tràmits d’estrangeria. L’AMIC-UGT, des de fa més de 20 anys, comptem amb professionals especialitzats en matèria d’estrangeria. Posem al servei de la ciutadania en general i en particular de la població estrangera, dispositius d’assessorament jurídi c sobre:

— L’arrelament social, laboral i familiar.

— Autoritzacions inicials de residència i treball per compte d’altri o per compte propi.

— Modificacions, renovacions d’autoritzacions.

— Autoritzacions per reagrupament familiar

— Visat d’estada de curta durada, visat per estudis, per investigació, per pràctiques no laborals, etc.

— Autoritzacions de retorn.

— Informació sobre els requisits per a la contractació de treballadors i treballadores estrangeres.

— Nacionalitat espanyola.

— Autoritzacions no lucratives.

— Autoritzacions de familiar de comunitari.

— Informes d’estrangeria de la Generalitat de Catalunya.

— Carta d’invitació.

A més d’aquest servei d’assessorament gratuït i de qualitat, a l’AMIC oferim un servei de tramitació d’expedients que —tenint en compte les circumstàncies concretes de cada cas i sempre que la normativa específica ho permeti— siguin aptes per a la consecució o el manteniment de la situació administrativa de l’interessat/ada i, si s’escau, de la seva família. El servei comprèn la revisió, recollida de documentació necessària i el seguiment de l’estat de l’expedient (si cal).

Serveis amb cost:
— Tramitació d’expedients de nacionalitat.
— Recursos en via administrativa.
— Recursos contenciosos administratius.

Enllaços d’interès

— Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Hojas informativas sobre autorizaciones en extranjería: Més informació aquí

— Informes d’estrangeria de la Generalitat (per a tràmits d’obtenció de nacionalitat, arrelament social, de renovació de residència temporal i d’adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar): Més informació aquí

— Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Autoritzacions inicials per compte d’altri o compte propi, modificacions: Més informació aquí

— Ministerio de Asuntos Exteriores. Traductors jurats.Més informació aquí

— Ministerio de Justicia. Tràmit de nacionalitat.Més informació aquí

— Ministerio de Justicia. Assistència jurídica gratuïta.Més informació aquí

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.Més informació aquí