Acte de reivindicació del 8m AMIC ÜGT 2024

Dia internacional de la Dona.

Cada 8 de març, el món s’uneix per celebrar el Dia Internacional de la Dona, un moment per reflexionar sobre els èxits aconseguits, reconèixer les lluites encara pendents i honrar el paper fonamental de les dones a totes les esferes de la societat. Tot i això, en aquesta ocasió, és essencial destacar l’experiència única de les dones immigrants, que enfronten desafiaments addicionals i sovint lluiten contra la marginació i la discriminació.

Les dones immigrants representen una força vital a tot arreu del món, contribuint amb el seu treball, cultura i esperit emprenedor a l’enriquiment de les comunitats on resideixen. Des de la cura de les famílies fins a l’impuls de l’economia global, el seu paper és fonamental i la seva història està marcada per la resiliència i la determinació.
Una de les barreres més grans que enfronten les dones immigrants és l’accés a oportunitats equitatives. Moltes vegades, es veuen limitades per l’idioma, la manca de reconeixement de les seves credencials i la discriminació al lloc de treball. Sovint es veuen obligades a acceptar llocs de treball mal remunerats i condicions laborals precàries, cosa que perpetua un cicle de desigualtat econòmica.

A més, les dones immigrants també enfronten desafiaments únics en termes dintegració social i cultural. Sovint s’enfronten a la discriminació racial i ètnica, així com a barreres en l’accés a serveis de salut, educació i vivenda. La manca de xarxes de suport i el xoc cultural poden fer que se sentin aïllades i desafavorides.

Tot i això, malgrat aquests obstacles, les dones immigrants demostren una notable resistència i determinació per superar les adversitats. Moltes es converteixen en líders comunitàries, defensores dels drets humans i models a seguir per a les generacions futures. La seva capacitat per adaptar-se a nous entorns, la seva voluntat de treballar àrduament i el seu esperit de solidaritat inspiren tots els qui les envolten.

En aquest Dia Internacional de la Dona, és fonamental reconèixer i celebrar la contribució innegable de les dones immigrants a les nostres societats. Hem de comprometre’ns a crear entorns més inclusius i equitatius, on totes les dones, independentment del seu origen, tinguin l’oportunitat d’assolir el potencial ple. Només aleshores podrem construir un món on la igualtat de gènere sigui una realitat per a totes.

Dia Internacional de la persona migrant

Des d’AMIC considerem el Dia Internacional del Migrant com una oportunitat crucial per reflexionar sobre la contribució innegable que ciutadania d’origen divers aporta a les societats a tot el món. En el cas específic d’Espanya i de Catalunya, la presència d’immigrants ha tingut un paper fonamental en el desenvolupament econòmic i social del país.
L’impacte d’aquestes persones a l’economia espanyola és significatiu en diversos aspectes clau. Un dels punts més destacats és la contribució al mercat laboral. Les persones immigrants sovint ocupen rols en sectors com l’agricultura, l’hostaleria, la construcció i la cura de persones, àrees essencials per al funcionament de l’economia espanyola. La mà d’obra no només omple buits laborals, sinó que també aporta diversitat d’habilitats i coneixements, enriquint així la força laboral.
A més, moltes persones d’origen divers emprenen els seus propis negocis, cosa que genera ocupació, impulsa la innovació i contribueix al creixement econòmic. Aquestes iniciatives empresarials no només generen oportunitats d’ocupació per a altres persones, sinó que també fomenten la competència i la varietat al mercat, beneficiant l’economia en conjunt.
Un altre aspecte rellevant és el paper dels immigrants al sistema de seguretat social. A AMIC comprovem que a través de les seves contribucions fiscals, els treballadors i les treballadores d’origen divers aporten al sistema de benestar i pensions, cosa que ajuda a mantenir la seva sostenibilitat ia garantir serveis públics per a tots els ciutadans.
Per a nosaltres és essencial reconèixer i valorar el paper fonamental que tenen les persones immigrants a l’economia espanyola. Això no obstant, també és important promoure polítiques que fomentin la integració, la igualtat d’oportunitats i el respecte als drets humans de totes les persones, independentment del seu origen.
Celebrar el Dia Internacional del Migrant és un recordatori per honrar les contribucions d’aquells que han deixat casa seva a la recerca de noves oportunitats, així com per treballar cap a societats més inclusives i justes, on tothom pugui prosperar i contribuir al creixement econòmic i social.