Moltes treballadores i treballadors que desenvolupen la seva feina en activitats econòmicament no reconegudes, com és el treball de la llar i de les cures, pateixen riscos i malalties laborals derivades de la particularitat de la seva feina i que no són reconegudes per part del Sistema especial de la Seguretat.

Aquests riscos són de naturalesa física, química, mecàni­ca i psicosocial:

“Els riscos de naturalesa química són fruit de la manipulació de productes tòxics de neteja o derivats, pols, gasos, etc. Els productes tòxics de neteja, i la seva com­binació, poden facilitar el desenvolupa­ment de malalties, com ara alguns tipus de càncer o malalties respiratòries, entre d’al­tres. A més, les persones ocupades en di­ferents llars, a hores poden patir un risc afegit per l’acumulació en l’ús de produc­tes. No obstant això, aquestes malalties no són considerades com a malalties la­borals. Mentre els riscos de naturalesa física estan relacionats amb l’esforç, la sobre­càrrega postural, les condicions d’humi­tat i temperatura, etc. que es donen en l’espai de treball, els de naturalesa mecànica, són els produïts per aquelles condicions insegures que són susceptibles de generar accidents laborals com ara caigudes, cremades, entre d’altres.

Per la seva banda, els riscos psicosocials deriven dels horaris de treball, la repetibi­litat i la monotonia de la tasca que es de­senvolupa, així com de l’aïllament, la sen­sació de captivitat o l’estrès causat per la responsabilitat civil o penal davant la possibilitat que alguna cosa ocorregués amb les persones a càrrec. La reducció de les hores contractades amb la mateixa càrrega de feina, a fi de reduir costos, provoca sovint accidents laborals i la si­tuació d’explotació de moltes persones que treballen en aquest àmbit les vulnera­bilitza especialment davant malalties psi­cològiques… ” (del document Propostes per a la dignificació i sensibilització en l’àmbit del treball de la llar i la cura de les persones del CMIB)

En el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, des de l’AMIC-UGT reivindiquem el dret a la seguretat i la salut laboral per a totes les persones treballadores.